<ASX version = "3.0"> <ENTRY> <REF HREF="mms://41.254.33.103/alshababiya tv"> </ENTRY> <entry clientskip="no" skipifref="no"> <Ref href = "http://www.ljbc.net/stream/alshababiya.asx"/> </entry> </asx>